Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
laplusbelle
laplusbelle
laplusbelle
laplusbelle
laplusbelle
laplusbelle
8015 b844 420
Reposted bysadroeck sadroeck
laplusbelle
laplusbelle
laplusbelle
laplusbelle
5859 2a88
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakeeplooking keeplooking
laplusbelle
za wszystkie zmarnowane nadzieje, rozczarowania i złamane serca
laplusbelle
Reposted fromweightless weightless vialittle-things little-things
laplusbelle
Patrzy przez okno i pyta siebie, dlaczego jedni mają to, co im potrzebne, bez żadnego trudu, tak jakby im się to należało, a inni muszą szukać tego wszędzie, daleko, w obcych miejscach, wśród obcych twarzy.
— Igor Kulikowski "Polowanie na obłoki"
Reposted fromnergo nergo viawzruszenia wzruszenia
laplusbelle
Musisz przytulić mnie tak mocno, że poczujesz łomot łamanych żeber.
— mocno, mocniej...
Reposted fromWariacjaSerca WariacjaSerca viawzruszenia wzruszenia
laplusbelle
7213 b984 420
Reposted fromsexonthebeach sexonthebeach
laplusbelle
4578 77f2 420
Reposted fromcalifornia-love california-love viasesja sesja
laplusbelle
3621 d431 420
Reposted fromgarter garter viamaking-love making-love
2222 7080 420
Reposted fromLittleJack LittleJack vialetshavesex letshavesex
laplusbelle
6932 2c59 420
laplusbelle
im bardziej chcesz, tym mniej dostajesz.
— Żulczyk.
Reposted frompieprzycto pieprzycto viawzruszenia wzruszenia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl